Category Archives: Temamøter

Temamøte 10. september 2015: «Økt informasjonsutveksling – hva er det verdt og hvordan få det til?»

Offentlig sektors dataforum (OSDF) inviterer til Temamøte torsdag 10. september 2015 kl. 12:15 – 14:30 i Direktoratet for forvaltning og IKT, Grev Wedels plass 9
Temamøtet ble tatt opp på video og lagt ut på YouTube. (Se programmet)

Bakgrunn for temamøtet: Offentlig sektor behandler enorme mengder data som er helt sentrale for at de ulike virksomhetene skal kunne utføre sine oppgaver. Dessverre er det fortsatt slik at hver enkelt virksomhet henter inn data fra brukerne til sin saksbehandling selv om mange dataelement kunne vært hentet fra andre avdelinger eller systemer i egen virksomhet eller fra andre offentlige virksomheter som allerede har hentet inn samme informasjonen. Les videre

OSDF INNKALLER TIL ÅRSMØTE OG INVITERER TIL MINISEMINAR 24. MARS 2015

 9:30 – 10.45 ÅRSMØTET AVHOLDES
STED: Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Grev Wedels plass 9 (kart), Møterom: 2012 Dansken10.45- 11.45 LUNSJ i kantina på Difi for de som blir med på miniseminaret12.09 tog til Skøyen (tog: L12 Kongsberg)

12.30 – 15.00 Miniseminar arr av IKT-Norge:

OFFENTLIG DIGITALISERING: DIFI, KOMMIT OG –RIKSREVISJONEN?

OSDF medlemmer er invitert til å delta på dette IKT-Norge miniseminar

PÅMELDING: Frist 18.mars til årsmøte og miniseminar via link (se videre i teksten) Les videre

God IT-forvalting – gode eksempler og beste praksis

Offentlig sektors dataforum (OSDF) inviterer til møte:

God IT-forvalting – gode eksempler og beste praksis

Tirsdag 9. desember 2014 kl. 13:30-15:30 (bruk påmeldingskjemaet lenger nede i denne artikelen – vær ute i god tid pga sikkerhetskontrollen)

Sted auditoriet i R5. Regjeringskvartalet, Akersgaten 59

Utvikling og forvaltning av IT-løsninger. Hva er god praksis, og er det forskjeller mellom offentlig og privat sektor?

Les videre

Kommunene i skyen?

Onsdag 14. mai kl. 13.00 – 16.00, Kommunenes hus, Haakon VII gt. 9, Oslo

Både Kommunal og moderniseringsdepartementet og KS jobber for tiden med strategier for bruk av nettsky (cloud computing). Hvorfor?

Temamøtet blir overført via webcast og kan også sees i ettertid: http://webcast.seria.no/webcast/19352306

Bruk av ulike tjenester som leveres via internett – gjerne fra store, globale aktører – er i stadig vekst. En slik leveransemodell er ofte rimeligere og mer fleksibel enn tradisjonelle modeller. Mange offentlige etater – både i stat og kommune – har allerede begynt å jobbe med sky. Og mange flere vurderer bruk av slike skytjenester, fordi de kan gi store besparelser og forenklinger i drift av IKT-løsninger. Vi opplever likevel at det er mye usikkerhet knyttet til nettskyen.

Hvordan bør man jobbe med sky, og hvilke data har man egentlig lov til å plassere i skyen?
Les videre

Felleskomponenter i offentlig sektor

Hva har vi, hva gjør vi med dem, og hvor går vi videre?
6.mars 2014

Regjeringen har definert flere nasjonale felleskomponenter som alle offentlig virksomheter skal kunne dra nytte av når de utvikler sine digitale tjenester. Felleskomponentene eies og forvaltes av ulike virksomheter, underlagt ulike departementer. Dette gir utfordringer knyttet til effektiv bruk og videreutvikling.
Les videre

Oppfølging av Meld. St. 9 Én innbygger – én journal

– på kort og lengre sikt

Tirsdag 28. januar 2014 kl. 12:45 – 15:00
Auditoriet, Helsedirektoratet
Universitetsgata 2, Oslo

I november 2012 ble Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren lansert. Meldingen definerer det overordnede målbildet for IKT-utviklingen i sektoren. Mulighetene som ligger i moderne teknologi skal utnyttes bedre for å nå helsepolitiske mål. I møtet presenteres pågående og planlagte tiltak på kort og lengre sikt for å realisere visjonen om én innbygger – én journal.
Les videre

Felles digital kontaktinformasjon for offentlig sektor

Torsdag 28. november 2013 kl. 12:45 – 15:00
Auditoriet, Helsedirektoratet Universitetsgata 2, Oslo

Tidlig 2014 vil det bli vedtatt et nytt regelverk for digital kommunikasjon med innbyggerne. Regelverket åpner for digital kommunikasjon med innbyggerne uten samtykke. I løpet av første halvår vil Difi tilby felles digital kontaktinformasjon til hele offentlig forvaltning, som kan/skal benyttes i den digitale kommunikasjonen med innbyggerne. Lær mer om det nye regelverket og hvordan du kan benytte det nye felles registeret over digital kontaktinformasjon og reservasjon.
Les videre

Universell utforming av informasjon og kommunikasjonsteknologi (IKT)

 Torsdag 5. september 2013  kl 11.45 – 14.00, Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo

Universell utforming handler om å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de blir tilgjengelige for så mange mennesker som mulig, inkludert personer med nedsett funksjonsevne.

Norge fikk i juli 2013 en ny forskrift om universell utforming av IKT. Hva betyr den nye forskriften for offentlig sektor og hvilke krav stilles til utforming av våre elektroniske tjenester i den digitale hverdagen?
Les videre

Anskaffelse av Noark 5

Fredag 8.mars 2013 kl. 10.00 – 12.00, Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo

Mange sliter med anskaffelse av Noark 5-løsninger, og det skyldes først og fremst at Noark 5 stiller kundene overfor mange flere valg enn tidligere Noark-versjoner.
Les videre

Styringssystem for informasjonssikkerhet

Torsdag 6.desember 2012 kl. 1230 – 1430, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartemenetet (FAD), Akersgata 59, Oslo

Å styre utviklingen av informasjonssikkerhet i en organisasjon kan være utfordrende. Hvordan kan ledelsen forsikre seg om at deres mål og strategier blir gjennomført av de som skal utføre den ? Hvordan vet den enkelte medarbeider at de faktisk ikke motarbeider ledelsen? Å etablere et styringssystem for informasjonssikkerhet kan i så måte være et godt tiltak.

OSDF inviterer til dette møtet med å informere om hvorfor man bør etablere et styringssystem for informasjonssikkerhet og, et stykke på vei, hvordan man gjøre dette.
Les videre