Category Archives: Om OSDF

Styret 2013

Les videre

Protokoll fra årsmøtet 2012

Les videre

Årsberetning 2010-2011

Styret har i 2011 bestått av:

 Bjørn Astad, Helse og omsorgsdepartementet (leder)
 Lars van Marion, FAD
 Henrik Wigestrand, Helsedirektoratet
 Karianne Thun, IMDI
 John Krogstie, NTNU
 Olav Skarsbø, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
 Sekretær Kirsti Berg

Les videre

Årsmøteprotokoll 2009

Dagsorden: Les videre

Medarrangør av GoOpen 2009

Som samarbeidspartner har Statens Dataforum glede av å invitere til GoOpen 2009 – «Åpenhet lønner seg». Finanskrise, innovasjon og smarte løsninger er noe av det som vil være tema i Folketeateret i Oslo, 16.-17. april.

goopen-banner-2009-groenn
GoOpen er en konferanse som sprer kunnskap om og trygghet for bruk av fri programvare i offentlige og private virksomheter. Programmet er skreddersydd for ulike målgrupper og konferansen skal gi alle deltagere kunnskap om fri programvare, gode metoder og eksempler som kan tas med i egen virksomhet.

I tillegg til flere hundre deltagere fra offentlig sektor, teknologimiljøer og næringsliv, kommer det en rekke spennende foredragsholdere som fornyingsminister Heidi Grande Røys, kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell, friproglegendene Bruce Perens og Jon Maddog Hall, Ian Murdock fra Sun Microsystems.

Påmeldingsfristen er 1. april, og skjer på konferansens nettside http://goopen2009.friprog.no/

SDF planlegger å være til stede med informasjonsmateriell under konferansen.

Årsmøteprotokoll 2008

Protokoll fra årsmøte i SDF torsdag 27. november 2008. Les videre

Medarrangør GoOpen 2008

Øystein Johannessen  fra SDFs styre var ordstyrer i plenumssesjonen

goopen-2008

Statutter for fyrlyktprisen

Vedtatt av SDFs styre den 23. mars 2010 (oppdatert av OSDF den 6.juni 2012)

 1. Offentlig sektors dataforum deler hvert år ut Fyrlyktprisen.
 2. Fyrlyktprisen skal støtte Offentlig sektors dataforums formål og hovedoppgave. Den skal fremme utveksling av erfaringer og kunnskaper om IKT i forvaltningen og synliggjøre og støtte innovativ bruk av IKT.
 3. Fyrlyktprisen er rettet mot alle virksomheter i offentlig sektor. Den tildeles en institusjon som har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området, som kan tjene som et forbilde for andre, og som derfor fortjener tittelen «Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor».
 4. Fyrlyktprisen skal kunne tildeles for utvikling av et system, standard (eks. generell kravspesifikasjon) eller for en spesiell eller god anvendelse av et system. Kriterier for rangering skal være:
  – Gjenbruksverdi for andre virksomheter
  – Dokumentert eller sannsynliggjort verdiskapningspotensial
  – Nytteverdi for brukere og/eller virksomheter
  – Nyskapende løsninger, f eks gjennom gjenbruk av data
  – Samhandling
  Der hvor flere forslag vurderes tilnærmet likt, skal prosjektets støtte for aktuelle politikkområder kunne tillegges vekt (eks. brukerorientering).
 5. Styret i OSDF skal oppnevne en jury som skal vurdere og innstille kandidater for styret. Juryen skal bestå av 3-5 personer satt sammen av 1-2 personer fra styret, 1-2 personer fra OSDFs medlemsvirksomheter utenom styret og 1 person fra universitets- og forskningsmiljø.Styret oppnevner lederen av juryen.
 6. Styret skal bekjentgjøre at prisen skal deles ut, hvilke kriterier som vil bli lagt til grunn for vurdering av kandidater, krav til beskrivelse og dokumentasjon, og invitere aktuelle miljøer, medlemsvirksomhetene og andre til å foreslå kandidater.
 7. Styret kan også selv foreslå kandidater.
 8. Juryen skal vurdere og rangere innkomne forslag på grunnlag av forslagsstillernes beskrivelser av systemet/standarden/bruken og i henhold til egne undersøkelser.
 9. Juryen skal gi en begrunnet rangering av de tre beste blant de foreslåtte kandidatene.
 10. Styret tar den endelige beslutning om tildeling av prisen på grunnlag av juryens innstilling.
 11. I forbindelse med prisutdelingen skal de tre beste av kandidatene presentere sitt prosjekt (dvs. systemet, standarden, anvendelsen).
 12. Den beste kandidaten tildeles Fyrlyktprisen og de tre beste får i tillegg Fyrlyktdiplomet.
 13. Styret kan i tillegg velge å publisere, på nettet eller på annen måte, forslagsstillernes beskrivelser og juryens vurderinger for de tre beste eller flere av kandidatene.

Vedtekter

§ 1 FORMÅL
Offentlig sektors dataforum skal være et kontaktledd som fremmer utveksling av kunnskaper, erfaringer og synspunkter mellom medlemsinstitusjonene på områder som vedrører informasjons- og kommunikasjonsteknologi i offentlig virksomhet. Det skal spesielt legges vekt på å bidra til å stimulere, øke forståelse for og utbre kjennskap til:

 • regjeringens politikk på området
 • resultater, praktiske metoder og hjelpemidler
 • kunnskapsdannelse- og deling

Les videre

Medlemmer i OSDF

 • Norsk kulturråd
 • Bioforsk
 • Brønnøysundregistrene
 • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
 • Direktoratet for naturforvaltning
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Fiskeridirektoratet
 • Fylkesmannen i Hedmark
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Vest-Agder
 • Fylkesmannen i Aust-Agder
 • Norges forskningsråd
 • Helsedirektoratet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Universitetet i Oslo
 • Kunnskapsdepartmentet
 • Kulturdepartementet
 • Kreftregisteret
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Mattilsynet
 • Miljøverndepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
 • Norges Handelshøyskole NHH
 • Norsk Helsenett SF
 • Norges Bank
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Post- og teletilsynet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Olje- og energidepartementet
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Skatteetaten
 • Statens pensjonskasse for forvaltningsbedrift
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statens kartverk
 • Statsbygg
 • Stortinget
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Statens vegvesen
 • Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (VOX)
 • Arkivverket
 • Kommunesektorens organisasjon