Category Archives: Medlemmer

Viktig Notat til medlemmene av Offentlig sektors dataforum (OSDF) – 27. januar 2017

Til medlemmene i Offentlig sektors dataforum (OSDF)
Notat til medlemmene av OSDF 27. januar 2017
– Svarfrist 10. februar fra medlemmene til styret. (epost: haraldj@getmail.no)
– Uke 10 (6.-10. mars) styremøte. Der styret gir en anbefaling til årsmøtet.
– ÅRSMØTET ER PLANLAGT I UKE 17 Les videre

Medlemmer i OSDF

 • Norsk kulturråd
 • Bioforsk
 • Brønnøysundregistrene
 • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
 • Direktoratet for naturforvaltning
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Fiskeridirektoratet
 • Fylkesmannen i Hedmark
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Vest-Agder
 • Fylkesmannen i Aust-Agder
 • Norges forskningsråd
 • Helsedirektoratet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Universitetet i Oslo
 • Kunnskapsdepartmentet
 • Kulturdepartementet
 • Kreftregisteret
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Mattilsynet
 • Miljøverndepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
 • Norges Handelshøyskole NHH
 • Norsk Helsenett SF
 • Norges Bank
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Post- og teletilsynet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Olje- og energidepartementet
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Skatteetaten
 • Statens pensjonskasse for forvaltningsbedrift
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statens kartverk
 • Statsbygg
 • Stortinget
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Statens vegvesen
 • Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (VOX)
 • Arkivverket
 • Kommunesektorens organisasjon