Category Archives: Statutter for fyrlyktprisen

Statutter for fyrlyktprisen

Vedtatt av SDFs styre den 23. mars 2010 (oppdatert av OSDF den 6.juni 2012)

 1. Offentlig sektors dataforum deler hvert år ut Fyrlyktprisen.
 2. Fyrlyktprisen skal støtte Offentlig sektors dataforums formål og hovedoppgave. Den skal fremme utveksling av erfaringer og kunnskaper om IKT i forvaltningen og synliggjøre og støtte innovativ bruk av IKT.
 3. Fyrlyktprisen er rettet mot alle virksomheter i offentlig sektor. Den tildeles en institusjon som har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området, som kan tjene som et forbilde for andre, og som derfor fortjener tittelen «Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor».
 4. Fyrlyktprisen skal kunne tildeles for utvikling av et system, standard (eks. generell kravspesifikasjon) eller for en spesiell eller god anvendelse av et system. Kriterier for rangering skal være:
  – Gjenbruksverdi for andre virksomheter
  – Dokumentert eller sannsynliggjort verdiskapningspotensial
  – Nytteverdi for brukere og/eller virksomheter
  – Nyskapende løsninger, f eks gjennom gjenbruk av data
  – Samhandling
  Der hvor flere forslag vurderes tilnærmet likt, skal prosjektets støtte for aktuelle politikkområder kunne tillegges vekt (eks. brukerorientering).
 5. Styret i OSDF skal oppnevne en jury som skal vurdere og innstille kandidater for styret. Juryen skal bestå av 3-5 personer satt sammen av 1-2 personer fra styret, 1-2 personer fra OSDFs medlemsvirksomheter utenom styret og 1 person fra universitets- og forskningsmiljø.Styret oppnevner lederen av juryen.
 6. Styret skal bekjentgjøre at prisen skal deles ut, hvilke kriterier som vil bli lagt til grunn for vurdering av kandidater, krav til beskrivelse og dokumentasjon, og invitere aktuelle miljøer, medlemsvirksomhetene og andre til å foreslå kandidater.
 7. Styret kan også selv foreslå kandidater.
 8. Juryen skal vurdere og rangere innkomne forslag på grunnlag av forslagsstillernes beskrivelser av systemet/standarden/bruken og i henhold til egne undersøkelser.
 9. Juryen skal gi en begrunnet rangering av de tre beste blant de foreslåtte kandidatene.
 10. Styret tar den endelige beslutning om tildeling av prisen på grunnlag av juryens innstilling.
 11. I forbindelse med prisutdelingen skal de tre beste av kandidatene presentere sitt prosjekt (dvs. systemet, standarden, anvendelsen).
 12. Den beste kandidaten tildeles Fyrlyktprisen og de tre beste får i tillegg Fyrlyktdiplomet.
 13. Styret kan i tillegg velge å publisere, på nettet eller på annen måte, forslagsstillernes beskrivelser og juryens vurderinger for de tre beste eller flere av kandidatene.