Temamøte 7. desember 2015 «Stordata i offentlig sektor – muligheter og utfordringer»

Møtet er åpent for alle med muligheter til å diskutere felles utfordringer og problemstillinger. Gratis deltakelse.

TID OG STED
Mandag 7. desember
kl. 11:45 – 14:00

Direktoratet for forvaltning og IKT
Grev Wedels plass 9 (kart)

Bakgrunn

Stordata eller «big data» har lenge vært «hypet» opp til å være det som skal forløse data som den nye oljen. Mange private bedrifter har lenge benyttet avanserte analyser basert på stordata teknologi til å tilpasse markedsføring av produkter og tjenester til den enkelte. Men hva med offentlig sektor, i hvilken grad har offentlige virksomheter tatt i bruk mulighetene som ligger i denne teknologien? Og hvilke utfordringer står det offentlige overfor når store volum av data fra mange ulike datakilder skal utnyttes i sanntid?

Mulighetene er mange – Teknologirådet har nylig pekt på at politiet kan bli flinkere å predikere når og hvor det kan skje kriminelle handlinger dersom slik teknologi tas i bruk. Helsesektoren kan bli flinkere å forutse arvelige sykdommer og å treffe bedre med behandling av pasientene. Skatteetaten og NAV kan bli flinkere å avdekke svindel. Vegvesenet kan styre trafikk og veivedlikehold, samtidig som mulighetene for å reagere raskt på miljøkatastrofer kan bedres.

De store byene kan ha oppdatert oversikt over sitt karbonfotavtrykk for å kunne sette inn målrettede tiltak for å bli klimanøytrale. Men ikke minst kan offentlige benytte stordata til å skreddersy tjenester til den enkelte etter den enkeltes livssituasjon og behov. Hva er så konsekvensene av at innbyggerne blir passive mottakere av tjenester framfor å aktivt måtte etterspørre dem selv? Har vi kompetanse i offentlig sektor til å utnytte de riktige mulighetene. Vil personvernet bli ivaretatt på en god måte når data som er samlet inn med ulike formål kobles sammen?

På dette temamøtet legger Vivento fram resultat fra kartlegging av status på bruk av stordata i offentlig sektor og viser spennende eksempler på god utnyttelse av teknologien. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra KMD.

Øvrige innledere vil diskutere utfordringene ved å ta i bruk slik teknologi i bred front i offentlig sektor og hvordan disse kan løses.

Program

11:45 Registrering og kaffe

12:00 Program

  • Status for bruk av stordata i offentlig sektor v/Bjørn Holstad, Vivento as
  • Stordata i offentlig sektor – personvern v/Datatilsynet
  • Forskning og kompetanse på stordata i Norge v/John Krogstie, NTNU 

Nedenfor kan en klikke på linker til lysbildepresentasjonene og video-opptak lagt ut på YouTube. Den første videoen (med Holstad) starter med OSDF-leder John Krogsties innledning av temamøtet:

(Kaffepause ca. kl. 13)

14.00 Slutt

(Vi tar forbehold om endringer i programmet. For oppdaterte program se: dataforum.no)                      

Påmelding innen 4. desember. Meld deg på så snart som mulig til temamøtet via påmeldingsskjemaet: https://response.questback.com/difi/stordata

Påmelding er nødvendig pga av servering og inngangskontroll.

For faglige spørsmål til temamøtet: John Krogstie, John.Krogstie@idi.ntnu.no

For øvrige spørsmål: Harald Jørgensen; haraldj@getmail.no

Velkommen!

For Offentlig sektors dataforum.

John Krogstie

Leder

Kommentarer er stengt.