Protokoll fra årsmøtet 2014

Årsmøte 6.mars kl 13 i IMDis lokaler

Tilstede: John Krogstie – NTNU, Olav Skarsbø – DIFI , Endre Grøtnes -DIFI, Ingrid Nordli – Norges Forskningsråd, Christine Hafskjold – KMD, Karianne Thun – IMDI

1. Konstituering av årsmøtet
– valg av ordstyrer; John Krogstie
– valg av referent; Karianne Thun
– valg av protokollunderskrivere; Olav Skarsbø og Ingrid Nordli
– godkjenning av dagsorden; enstemmig vedtatt

2. Årsberetning for 2013
Lederen gikk gjennom årsberetninga og kom med utfyllende opplysninger på enkelte av punktene som vil bli fulgt videre inn i 2014. Det gjalt ekstraordinære utgifter i foregående år, studietur og medlemsmassen.

3. Resultat-regnskap for 2013
Regnskapet gjennomgått og godkjent. Regnskapet viser en inngående beholdning 1.1.2014 på 129 691,09 kr noe som er et negativt resultat på 93208,85 kr i 2013.

Det blir oppfølgingspunkter for nytt styre om hvordan redusere utgifter, særlig mtp nettløsning, samt hvordan øke medlemsmassen/inntektene.

4. Revisjonsberetning fra revisor 2013
Revisorene var tilfreds med regnskapsførselen og i revisorrapporten anbefalte de at årsmøtet godkjente regnskapet

6. Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag til årsmøtet.

7. Valg av styre
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt, men Karianne Thun går inn som styremedlem mens styret rekrutterer ny varamedlem. Dette nye varamedlemmet skal fortrinnsvis komme fra kommunesektoren.

Årsmøtet vedtok følgende styre:
Leder; John Krogstie (NTNU)
Line Richardsen (KS)
Cat Holden (HOD)
Christine Hafskjold (KMD)
Bjørn Holstad (DIFI)
Karianne Thun (IMDi)
Vara:
Olav Skarsbø (DIFI)
NN

Årsmøtet gav det nye styret i oppdrag å konstituere seg med nestleder, samt å rekruttere et nytt varamedlem.

8. Valg av revisor
Årsmøtet vedtok følgende revisorer:
Ole-Gunnar Drabløs (KMD)
Lena Lohmann (KUD)

9. Valg av medlemmer til valgkomiteen
Årsmøtet vedtok følgende valgkomite:
Hans-Fredrik Berg (Riksarkivet)
Endre Grøtnes (DIFI)
Lars Van Marion (KMD)

Styret kontakter valgkomiteen for å informere dem om vervet

10. Fastsette medlemskontingent
Årsmøtet besluttet å ikke endre medlemskontingenten for kommende periode

11. Forslag til budsjett for styreperioden 2014
Budsjettforslag gjennomgått, det ble gjort endring i posten “studietur”. Opprinnelig budsjett på denne posten var satt til 10 000,- og ble i nytt forslag endret til 0. Begrunnelsen er at studieturen bør være selvfinansierende, og administrative utgifter må dekkes av deltakeravgiften.
Tiltak for å øke medlemsmassen er å følge opp deltakere på temamøter som ikke er medlemmer.
Budsjett for 2014 blir på 210 200 kr

Avslutningsvis ble styremedlem Endre Grøtnes takket av, og det gamle styret ønsket det nye styret lykke til.

Nytt styre møtes 26.mars kl 10 – 12 hos DIFI

Oslo 6.mars 2014

Olav Skarsbø Ingrid Nordli

Kommentarer er stengt.