Oppfølging av Meld. St. 9 Én innbygger – én journal

– på kort og lengre sikt

Tirsdag 28. januar 2014 kl. 12:45 – 15:00
Auditoriet, Helsedirektoratet
Universitetsgata 2, Oslo

I november 2012 ble Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren lansert. Meldingen definerer det overordnede målbildet for IKT-utviklingen i sektoren. Mulighetene som ligger i moderne teknologi skal utnyttes bedre for å nå helsepolitiske mål. I møtet presenteres pågående og planlagte tiltak på kort og lengre sikt for å realisere visjonen om én innbygger – én journal.
Program
12:45 Registrering og kaffe

13:00
Stortingsmelding 9 – Én innbygger – én journal
Anita Lindholt, Helsedirektoratet
Nasjonal kjernejournal
Rune Røren, Helsedirektoratet

14:00 Pause

14:15
Helseforvaltningsløsninger og administrative registre
Cathrine Holten, Helsedirektoratet
Digitale innbyggertjenester
Helge Blindheim, Helsedirektoratet

15.00 Slutt

Kommentarer er stengt.