Miljødirektoratet vant Fyrlyktprisen 2013

Juryens begrunnelse:
Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for naturforvaltning, DN, og Klima- og forurensningsdirektoratet, Klif) er nominert for sitt langsiktige arbeid med å samle, tilrettelegge, dokumentere og tilgjengeliggjøre data/kunnskap om naturressurser, miljø og klima mm. De to direktoratene har i de siste årene gjort et betydelig digitalt løft og har etablert flere løsninger som effektiviserer saksbehandlingen for seg selv og andre etater. Det er utviklet en rekke tjenester som gjør data tilgjengelig for innbyggerne og som gjør det mulig for folk å registrere verdifulle data om for eksempel arter. I tillegg til å samle inn og forvalte data i egen regi, samarbeider Miljødirektoratet med en rekke andre offentlige virksomheter om forvaltning og tilgjengeliggering av ressurs- og miljødata, blant annet gjennom, naturbase.no, miljostatus.no, Havmiljø.no, rovbase.no og Artsdatabankens løsning Artskart med flere.

Det er mulig med gjenbruk av data på tvers i forvaltningen, og at dataene er åpne og fritt tilgjengelig for innbyggere, organisasjoner og næringslivet. Det er utviklet tjenester som er tilpasset ulike målgrupper og formål. Miljødirektoratet har registrert data på data.norge.no og lagt NLOD (norsk lisens for offentlige data) på de fleste datasett og utarbeidet oversikt over alle tilgjengelige data og tjenester i kartkatalog.miljodirektoratet.no.

I tillegg er Miljødirektoratet svært synlige gjennom sin aktive bruk av ulike sosiale medier.

Dette er viktige bidrag i arbeidet for å møte utfordringene knyttet til klimaendringer, tap av biologisk mangfold og økende forurensning gjennom tilrettelegging og formidling av kunnskap.

Fylyktprisen%20Miljdirektoratet%20Helge%20Klungland
Avdelingsdirektør Helge Klungland mottok diplomet for Fyrlyktprisen

………………………..

Det ble delt 2. plass til:

  1. Forskningsrådets eSak løsning og Kulturrådets ESS-prosjekt – digitalisering og e-søknader
  2. SvarUt, som er et samarbeid mellom Bergen og KS

Medlemmer av juryen: Arild Jansen (leder), John Krogstie, (leder av Offentlig sektors dataforum), Ingvil Hovig (UD) og John Wahlstrøm (Bærum kommune)

Kommentarer er stengt.