Nominerte til Fyrlyktprisen 2013

OSDF hadde også i år mange gode kandidater, og juryen har nominert disse tre (nevnt i alfabetisk rekkefølge):

– Forskningsrådets eSak løsning og Kulturrådets ESS-prosjekt – digitalisering og e-søknader

– KS SvarUt, som er et samarbeid mellom Bergen kommune og KS

– Miljødirektoratets IKT-baserte tjenester, slik de framstår på deres nettsider

Offentlig sektors dataforum representerer i dag både statlig og kommunal sektor.  De nominerte vil presentere sine prosjekter på NOKIOS konferansen og vinneren blir kåret under konferansemiddagen 30. oktober.

Juryens begrunnelse:

Forskningsrådets eSak løsning og Kulturrådets ESS-prosjekt – digitalisering og e-søknader
Norsk kulturråd har som mål å digitalisere alle søknads- og saksbehandlingsprosesser i løpet av 2013. For å få til dette har Kulturrådet inngått en samarbeidsavtale med Forskningsrådet som innebærer at Kulturrådet kostnadsfritt får tilgang til gjenbruk av Forskningsrådets søknad- og saksbehandlingssystem (eSak).

Direktor i kulturrådet, Anne Aasheim uttaler at «Kulturrådet er svært takknemlige for at Forskningsrådet har stilt sine erfaringer og teknologi til disposisjon for dem. Det nye elektroniske søknads- og saksbehandlingssystemet er forventet å ville ha stor nytteverdi for brukerne og komme kunst- og kulturlivet til gode gjennom en enklere og raskere søknadsprosess, økt innsyn i søknadsprosessen, bedre rapporteringsrutiner og bedre støttefunksjoner for råd og utvalg. Dette er svært god gjenbruk av ressurser og et slikt samarbeid bør være et forbilde for framtidig statsforvaltning».

Dette samarbeidet er et eksempel på utveksling av erfaringer og kunnskaper om IKT i forvaltningen, og støtter innovativ bruk av IKT innenfor offentlig sektor.

KS SvarUt – prosjektet ved KS
KS har utviklet en felles løsning for kommuner og fylkeskommuner for digital utsendelse av dokumenter – KS SvarUt. Løsningen kan benyttes for å sende utgående post digitalt og har også en sentralisert løsning for utsending av vanlig brevpost på papir, som derved ivaretar kravet om samtykke, slik det er satt opp i eForvaltningsforskriften i dag. En pilot-versjon av løsningen er nå tatt i bruk av 2 fylkeskommuner og 5 kommuner.

KS SvarUt bygger på den løsningen Bergen kommune først utviklet i fri programvare og så har stilt til rådighet for prosjektet, og som er videreutviklet for bruk av flere kommuner samtidig. Videre benytter KS SvarUt en tjeneste i Altinn til å varsle innbygger og næringsliv om at de har mottatt et brev fra kommunen. KS SvarUt forventes å representere en rimelig og effektiv felles kommunal tjeneste.

Løsningene har betydelig nytteverdi og stor gjenbruksverdi, og er et resultat av godt samarbeid mellom ulike aktører i kommunal sektor, og finansiert av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD).

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for naturforvaltning, DN, og Klima- og forurensningsdirektoratet, Klif) er nominert for sitt langsiktige arbeid med å samle, tilrettelegge, dokumentere og tilgjengeliggjøre data/kunnskap om naturressurser, miljø og klima mm. De to direktoratene har i de siste årene gjort et betydelig digitalt løft og har etablert flere løsninger som effektiviserer saksbehandlingen for seg selv og andre etater. Det er utviklet en rekke tjenester som gjør data tilgjengelig for innbyggerne og som gjør det mulig for folk å registrere verdifulle data om for eksempel arter. I tillegg til å samle inn og forvalte data i egen regi, samarbeider Miljødirektoratet med en rekke andre offentlige virksomheter om forvaltning og tilgjengeliggering av ressurs- og miljødata, blant annet gjennom, naturbase.no, miljostatus.no, Havmiljø.no, rovbase.no og Artsdatabankens løsning Artskart med flere.

Det er mulig med gjenbruk av data på tvers i forvaltningen, og at dataene er åpne og fritt tilgjengelig for innbyggere, organisasjoner og næringslivet. Det er utviklet tjenester som er tilpasset ulike målgrupper og formål. Miljødirektoratet har registrert data på data.norge.no og lagt NLOD (norsk lisens for offentlige data) på de fleste datasett og utarbeidet oversikt over alle tilgjengelige data og tjenester i kartkatalog.miljodirektoratet.no.

I tillegg er Miljødirektoratet svært synlige gjennom sin aktive bruk av ulike sosiale medier

Dette er viktige bidrag i arbeidet for å møte utfordringene knyttet til klimaendringer, tap av biologisk mangfold og økende forurensning gjennom tilrettelegging og formidling av kunnskap.

………………………..

Medlemmer av juryen: Arild Jansen (leder), John Krogstie, (leder av Offentlig sektors dataforum), Ingvil Hovig (UD) og John Wahlstrøm (Bærum kommune)

Kommentarer er stengt.