Mattilsynet vinner Fyrlyktprisen 2012

Mattilsynet ble etablert i 2004 gjennom en sammenslåing av kommunale næringsmiddeltilsyn, Statens næringsmiddeltilsyn, Statens dyrehelsetilsyn, Statens landbrukstilsyn og Fiskeridirektoratets sjømattilsyn. Disse mer enn 100 virksomheter hadde med seg godt over 40 fagsystemer og tilsvarende rutiner, og Mattilsynet forvalter i dag et regelverk med nærmere tusen forskrifter.

Gjennom utvikling av Mats har Mattilsynet nå et verktøy som understøtter et enhetlig og regelstyrt tilsyn, uavhengig av fagområde og geografisk plassering.

Mats dekker 3 formål: i) det er et fagsystem som støtter tilsyn og saksbehandling for de ansatte, ii) det har en skjema-tjeneste for næringsdrivende som har innrapporteringsplikt (dels i samarbeid med AltInn) og iii) det tilbyr en web-tjeneste for uthenting av data for brukerne. Dette muliggjør også gjenbruk av registerdata (om f. eks. melk, storfe), som blant annet benyttes av aktøren innen dette feltet.

Mats støtter Mattilsynet både som myndighetsorgan og som serviceorgan, med et betydelig verdiskapningspotensiale for Mattilsynet. Selvbetjeningsløsninger, B2B-integrasjoner og gjenbruk av offentlige registre bidrar til at Mats også gir betydelig gevinst til de matproduserende virksomhetene, likeledes for samarbeidende virksomheter. Hovedkonseptene er imidlertid generelle og kan gjenbrukes av andre offentlige tilsyn.

Delt andre plass:
eBygg: Trysil kommune sammen med over 30 kommunale samarbeidspartnere
eBygg skal understøtte elektronisk plan- og byggesaksprossess med edialog mellom næringsliv, borgere og forvalting. eBygg har pågått siden 2006 og er et samarbeid mellom tre etablerte regionsamarbeid: SÅTE: 4 kommuner i Østerdalen, SMART: 16 kommuner i Rogaland, ORKidé: 11 kommuner på Nordmøre, til sammen nesten 400 000 innbyggere. Videre har Fagforbundet vært en av initiativtakerne og er en viktig pådriver i arbeidet.

eBygg hovedmål er å bidra til raskere innføring, bedre kvalitet og effektivitet i plan- og byggesaksprosessen, og sikre brukervennlig elektronisk dialog mellom forvaltning, næringsliv og innbyggere.  Løsningen vil bidra til digital plandialog og digital byggesaksdialog. Inkludert i denne oppgaven ligger aktiviteter knyttet til å øke kvalitet og tilfang av digitale grunnlagsdata både i forhold til kart og sak/arkiv. Prosjektet har bidratt til å styrke den kommunale bestillerkompetansen ved å gjennomføre felles kravspesifikasjons- og anskaffelsesprosess for over 30 kommuner

eBygg-regionene har i fellesskap spesifisert og er i ferd med å anskaffe en forenklet webløsning for dialog og innsyn i plan- og byggesaksprosessen. Spesifikasjonsarbeidet har vært gjennomført i nært samarbeid med Geointegrasjonsprosjektet. En leverandør har utviklet systemet i dialog med eBygg-regionenes felles prosjektledergruppe og brukerforum med representanter fra kommuner og sentrale brukergrupper i regionene og vil presentere sin løsning om kort tid.

Når systemet er implementert, vil innbyggere og næringsliv få et enkelt grensesnitt for innsyn i planprosessen med mulighet for å avgi høringsuttalelser.  Det synes å kunne gi viktig bidrag til å realisere digitalt førstevalg i kommunene, gjennom å være web-løsning med lav brukerterskel og betydelig nytteverdi for alle som er involvert i plan- og byggesaksprosesser.

Resultatet av eBygg-prosjektet har stor gjenbruksverdi i alle landets kommuner, likeledes nytteverdi gjennom at kommunenes innbyggere kan få raskere saksbehandling og bedre tjenester. Og ikke minst, denne type samarbeid kan være eksempel på hvordan kommunesektoren kan få bedre digitale løsninger.

eBygg-prosjektet får derfor sammen med GeoIntegrasjon 2. plass i årets Fyrlykt-tildeling.

GeoIntegrasjon-prosjektet (GI) Statens kartverk og KS med flere
GI-prosjektet har skapt en felles arena for brukere og systemleverandører innenfor et bredt fagfelt i kommunal sektor. Gjennom dette prosjektet er det utviklet og tatt i bruk standardiserte grensesnitt som forenkler datautvekslingen mellom ulike fagsystemer og arkiv, matrikkel og kart. Integrasjonene som er spesifisert, kan umiddelbart leveres til bl.a. alle landets kommuner uten behov for ytterligere programmering. Indirekte inneholder GI spesifikasjoner og retningslinjer som legger grunnlaget for standardisering også innenfor andre områder.

GeoIntegrasjon er en standard som er utarbeidet i tråd med felles arkitekturprinsipper utarbeidet av Difi. GeoIntegrasjon har lagt vekt på utredningen og anbefalinger fra utredningen om mulige standarder for tjenesteorientert arkitektur i offentlig sektor.  Prosjektet bygger på samhandling mellom leverandører, premissgiver og brukersiden. Standardisering av byggeklosser sikrer gjennomgående data som er en forutsetning for gode samhandlingsløsninger.

Utviklingen av GI-standarden er koordinert med arbeidet som nå foregår rundt datamodellen i planregisteret. Gjennom denne samhandlingen, og tjenester i Noark, har GI-prosjektet bidratt til god samordning av et omfattende nasjonalt standardiseringsarbeid.

Løsningene har en stor gjenbruksverdi og betydelig verdiskapingspotensiale. Ved at grensesnittene mot arkiv, kart og matrikkel er standardisert, er terskelen lav for å lage nye løsninger som utnytter disse. Potensialet for nye løsninger og forbedringer av eksisterende løsninger, er derfor stort.

GeoIntegrasjon får derfor sammen med eBygg 2. plass i årets Fyrlykt-tildeling.

Arild Jansen, leder av juryen.
Hans Fredrik Berg, leder av Offentlig sektors dataforum
Ingvil Hovig
Bjørn Astad

Kommentarer er stengt.