Protokoll fra årsmøtet 2012

Dagsorden:

1. Konstituering av årsmøtet
– valg av dirigent
– valg av referent
– valg av protokollunderskrivere
– godkjenning av dagsorden

2. Årsberetning for perioden 2010-2011

3. Regnskap for 2010-2011

4. Revisjonsberetning fra revisor 2010-2011

5. Resultater fra spørreundersøkelsen med forslag til tiltak

6. Vedtektsendringer

7. Valg av styre

8. Valg av revisor

9. Valg av medlemmer til valgkomiteen

10. Forslag til budsjett

1. Konstituering av årsmøtet
Leder i Statens Dataforum, Bjørn Astad, ønsket velkommen til årsmøtet.

Det var ingen innsigelser eller merknader til innkallingen av årsmøtet.

– Bjørn Astad ble valgt til dirigent.
– Olav Skarsbø ble valgt til referent
– John Krogstie og Henrik Wigestrand ble valgt til protokollunderskrivere

Dagsorden ble godkjent.

2. Årsberetning for perioden 2010-2011
Bjørn Astad la fram årsberetningen. Denne ble godkjent uten merknader.

3. Regnskap for 2008-2009
Bjørn Astad la fram resultatregnskap. Dette viser et underskudd på 38 277,33 noe som skyldes noe lavere kontingent fra medlemsorganisasjonene enn budsjettert og innkjøp av ny fyrlyktpris. Forumet har i perioden hatt 60 betalende medlemmer.

Regnskap ble godkjent av årsmøte uten merknader.

4. Revisjonsberetning
Det er oppgitt feil dato i revisjonsberetningen. Riktig dato skal vere 31.janaur 2012

5. Resultater fra spørreundersøkelsen
Olav Skarsbø presenterte en oppsummering av spørreundersøkelsen som ble gjennomført i februar 2012. Det nye styre må ta tak i de innspill og kommentarer som fremkommer og gjennomføre nødvendig tiltak for å få opp aktiviteten i forumet. Oppsummering fra spørreundersøkelsen ligg vedlagt.

6. Vedtektsendringer

a) Endring av navn på forumet.
Forumet ønsker fremover å presentere hele offentlig sektor, også kommuner og fylkeskommuner. Vi har i dag medlemmer fra kommunal sektor, mens navnet på forumet kan forstås som om vi bare er et forum for statlige virksomheter.

Det forelå tre alternativ til årsmøtet.

1) Forumet beholder sitt nåværende navn Statens dataforum
2) Forumet skifter navn til Offentlig sektors IT-forum
3) Forumet skifter navn til IT-forum for offentlig sektor

Ole Gunnar Drabløs foreslo ett fjerde alternativ som benkeforslag:
4) Forumet skifter navn til Offentlig sektors dataforum

Etter avstemning fikk alternativ 4) Offentlig sektors dataforum flest stemmer.

Vedtak: Forumet skifter navn til Offentlig sektors dataforum

Ny forkorting og domenenavn: OSDF

Olav Skarsbø bestiller domene osdf.no

Vedtektene endres alle steder der navnet forekommer.

b) Seniormedlemsskap
Det er fremmet ønske om at forumet åpner for personlig medlemskap fra medlemmer som ikke lenger er i arbeidslivet og dermed tilknyttet en medlemsorganisasjon.

Årsmøte gode vedtak om endring i vedtektenes §3 Medlemskap.

Ǥ 3 MEDLEMSKAP
Følgende virksomheter kan være medlemmer av Statens Dataforum: (endringer i kursiv)
– statlige, kommunale og fylkeskommunale virksomheter
– offentlig godkjente undervisningsinstitusjoner som underviser i informasjonsteknologi som egen studieretning
– forskningsinstitutter innen informasjonsteknologi

Styret kan, etter søknad, godkjenne statlige, kommunale og fylkeskommunale AS, AL, stiftelser,
særlovselskaper m.v. som medlemmer ut fra virksomhetens tilknytningsform og formål.

Institusjonen meddeler styret hvem som til enhver tid er institusjonens kontaktperson.

Styret kan, etter søknad, godkjenne personlig medlemsskap for personer som er gått over til pensjon eller annet i en av forumets medlemsvirksomheter. Personlige medlemmer har fulle rettigheter til deltakelse og verv i forumet. Personlige medlemmer betaler en årskontingent på 1/10 av årskontingenten for medlemsvirksomheter.

Medlemskapet er til enhver tid betinget av at medlemskontingent er betalt.»

Siste setning endres til

Medlemskap er til enhver tid betinget av at medlemskontingent er betalt.

7. Valg av styre

Pål Sørgaard, KD (ny)
Christian Holm, FAD (ny)
Lise Nilsen, JD (ny)
Hans Fredrik Berg, Riksarkivet (ny)
John Krogstie, NTNU (gjenvalg)
Olav Skarsbø, Difi (gjenvalg)

Vara:
Maren Hegna, KD (ny)
Karianne Thun, Imdi (tidlegere styremedlem)

8. Valg av revisor

Lena Lohmann, KUD (ny)
Ole Gunnar Drabløs, FAD (ny)

Kommentarer er stengt.