eHelse

Tirsdag 13. desember 2011 kl. 10.00-13.00, Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo

I Norge har det de siste årene skjedd mye når det gjelder bruk av teknologi til samhandling i helse- og omsorgssektoren. Dagens program vil fortelle at det «rører» seg i sektoren mer nå enn tidligere og på mange områder ligger vi fremst i verden når det gjelder IKT/e-helse.

1000-1015 Åpning av seminaret og innledning om status på området
v/Bjørn Astad – avdelingsdirektør i Helse – og omsorgsdepartementet.

1015-1035 Nasjonal helseportal
v/ Helsedirektoratet

Å legge til rette for økt brukermedvirkning er en viktig del av helsepolitikken for å møte utfordringene i sektoren. På den måten kan den enkelte selv være deltaker i spørsmål rundt egen helse, både med tanke på forebygging og underveis i et behandlingsforløp. Den nasjonale helseportalen Helsenorge.no ble lansert 15.juni og skal være inngangsporten til helsetjenesten på nett.

Helsedirektoratet orienterer om:
– Erfaringer siden 15. juni
– Videre strategiprosess

1035-1055 Kjernejournal
v/ Helsedirektoratet

Tilgang til livsviktig og kritisk informasjon om pasienten kan redusere risikoen for og forebygge uønskede hendelser i diagnostikk og behandling, som utilsiktet forlenget lidelse, forringet behandlingsresultat, skade eller dødsfall. Formålet er økt pasientsikkerhet. Regjeringen har startet arbeidet med en nasjonal kjernejournal som skal gi helsepersonell med tjenestelig behov, tilgang til vesentlige helseopplysninger om pasienten og med det gi bedre beslutningsgrunnlag for helsehjelp.

Helsedirektoratet orienterer om :
– Status for prosjektet
– Videre arbeid

1055-1115 E-resept
v/ Helsedirektoratet

E-resept er et nytt system for behandling av elektroniske resepter mellom aktører som håndterer reseptinformasjon: lege, apotek, bandasjist, Helfo og Statens legemiddelverk. Med e-resept vil det bli tryggere og enklere å forskrive, ekspedere og bruke reseptbelagte varer. Den enkelte vil få større sikkerhet for sin egen helse, antall feil knyttet til legemiddelbruk vil bli redusert og det vil gi økt kostnadseffektivitet for samfunnet.

Piloteringen er begynt og Helsedirektoratet vil orientere om:
– Status
– Videre utbredelse

1115-1135 Helsenettet
v/ Norsk Helsenett SF

Norsk Helsenett er et sikret nettverk for elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren i Norge, med tilhørende relevante tjenester. Det er en klar målsetting at all dokumentasjon og informasjonsutveksling skal foregå elektronisk og sendes over helsenettet. Dette gir reduksjon i dobbeltarbeid og feilskriving, men gir også økt pasientsikkerhet. Norge er kommet godt i gang med elektronisk meldingsutveksling over helsenettet.

Norsk Helsenett SF orienterer om:
– Status
– Statsforetakets oppgaver fremover

1135-1200 Pause m/enkel servering

1200-1220 Standardisering
v/ fagdirektør Sverre Engelschiøn, HOD

Elektronisk samhandling forutsetter at alle kommuniserer på samme «kanal» og tar i bruk standardiserte løsninger. Bruk av standarder har hittil vært basert på frivillighet. I ny kommunal- og helselov foreslås lovendringer som stiller krav til elektronisk dokumentasjon og kommunikasjon. Sverre Engelschiøn orienterer om status rundt lovarbeidet.

1220-1240 Stortingsmeldingen om e-helse
v/prosjektleder Tor Eid, HOD

Regjeringen har bestemt å lage en egen stortingsmelding om e-helse som kommer neste høst. Her skal det tydeliggjøre hvor vi vil med digitaliseringen av helsesektoren. Visjonen er Rett informasjon – på rett sted – til rett tid. Tor Eid informerer om status i arbeidet med meldingen.

1240-1300 Spørsmål, diskusjon, avslutning
v/ Bjørn Astad, HOD

Kommentarer er stengt.