Statens kartverk vinner Fyrlyktprisen 2011

Statens kartverk fikk Fyrlyktprisen 2011 for sin tjeneste Seeiendom.no.

UDI/ Effektprogrammet og Bergen kommune/ Elektronisk førstevalg delte andreplassen.

Les juryens begrunnelser:

www.seeiendom.no  ved Statens Kartverk
Fyrlyktprisen 2011 går til ”Se eiendom”, en brukertjeneste som publiserer informasjon over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger fra flere underliggende elektroniske tjenester. Tjenesten har stor nytte for publikum og næringsdrivende som kan sjekke status på eiendommen, f eks. ved kjøp og salg. Offentlige virksomheter som kommuner, direktorater kan benytte ”Se eiendom” blant annet for å verifisere egne data mot innholdet i sentral matrikkel. I dag gjøres mellom 4 og 6 millioner søk i matrikkelen daglig. Denne tilgjengeligheten vil heve kvaliteten på matrikkelen, og derved styrke rettssikkerheten for den enkelte av oss, og bidra til reduksjon i grensetvister i fremtiden.

Tjenesten er utviklet og driftet av Statens kartverk, som også får prisen for sitt langsiktige arbeid med å etablere en åpen nasjonal GIS infrastruktur og utviklingen av den elektroniske matrikkelen, som er ett av tre basisregistre i Norge.

EFFEKT-programmet ved UDI
EFFEKT-programmet med Utlendingsdirektoratet som programeier, er et samarbeidsprosjekt mellom fem etater i utlendingsforvaltningen (Utlendingsdirektoratet, politiet, utenrikstjenesten, Utlendingsnemda og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Dette har bidratt langt bedre elektronisk saksflyt i Utledningforvaltningen gjennom eSak, et felles elektronisk arkiv binder de ulike etatene i utlendingsforvaltningen sammen i et felles arkiv. Ett konkret resultat er ”Søknad på nett” kan nesten alle registrere søknad om visum, oppholdstillatelse og statsborgerskap på internett. f eks. klarer en nå å ferdigbehandle en au pair visumsøknad i løpet av få dager.

Programmet har utviket en integrasjonsplattform som gjør elektronisk samhandling med andre virksomheter mulig, og som gjør at f eks. informasjon fra utlendingsforvaltningen lett kan gjenbrukes i vurdering av om studielån skal gis, rett til trygd mv. Det er nyskapende ved at det samler løsninger for en hel sektor i staten i et program,

Flere av løsningene utviklet i EFFEKT-programmet har blitt gjenbrukt av andre lands utlendingsforvaltning, bla har Danmark og Hellas laget løsninger bygget på det som er utviklet i programmet. Dette langvarige samarbeidet mellom UDI, UNE og Politiet, som har måttet kjempe mot de overordnede styrings-og budsjetteringsmodeller som ikke støtter den helhetstenking, bærer nå frukter. De utfordringene som EFFEKT-programmet har løst, er en miniversjon av de utfordringene det offentlige Norge har rundt samordning og fellesløsninger.

Elektronisk førstevalg ved Bergen Kommune
Bergen Kommune har i flere år arbeidet målrettet med «Digitalt førstevalg» for å tilby innbyggere og næringslivet fullverdige elektroniske tjenester i samhandlingen med kommunen. Kommunen har gjort et strategisk valg ved å benytte tilgjengelige nasjonale felleskomponenter sammen med sin egen IKT-arkitektur for å gjenbruke prosesser og metodikk. Bergen kommune er nå fullverdig integrert med MINID/ IDporten, Norge.no og Altinn. Flere titalls elektroniske skjema tilbys nå bak «Minid pålogging» og er integrert med sak-arkivsystemet. Meldingstjenesten til Minside er implementert slik at innbyggerne får elektroniske svar på vedtak. Tjenestene er stor nytteverdi for målgruppene innbygger, næringsliv, lag og organisasjoner med elektronisk samhandling, elektronisk søknader, og elektronisk selvbetjent innsyn.

Gjenbruk av egne prosesser og implementering av tilgjengelige nasjonale felleskomponenter er gjennomgående i Bergen kommune sine leveranser av elektroniske tjenester.  Flere kommuner ønsker å gjenbruke både IKT- arkitekturen Bergen benytter i tillegg til at mange kommuner har vist interesse for «Svar ut» komponenten.

Gjennom sin fruktbare innsats i å utvikle elektroniske tjenester, og sitt samarbeid med andre kommuner har Bergen kommune gitt et godt bidrag til utviklingen av kommune-Norge.

Kommentarer er stengt.