Årsberetning 2010-2011

Styret har i 2011 bestått av:

 Bjørn Astad, Helse og omsorgsdepartementet (leder)
 Lars van Marion, FAD
 Henrik Wigestrand, Helsedirektoratet
 Karianne Thun, IMDI
 John Krogstie, NTNU
 Olav Skarsbø, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
 Sekretær Kirsti Berg

Styrets formann Øystein Johannessen gikk av i desember 2010 da han sluttet i forvaltningen. Dette medførte formannsskifte på kort varsel.

Styret har i perioden vært støttet av innleid sekretær (Kirsti Berg, tidligere Statskonsult/Difi) som kjenner foreningen godt fra tidligere styredeltakelse.

Forumet har 60 betalende medlemmer.

13.12.2011 – e-helse i Norge, status og prosjekter
16.06.2011 – Informasjonssikkerhet – trusselbildet og praktiske tiltak
04.04.2011 – Gjennomgang av EUs eGovernment benchmark-rapport
07.12.2010 – Om bruk av felleskomponenter i offentlig sektor

Presentasjoner fra møtene er publisert på http://www.statens-dataforum.no under Faglige aktiviteter

Temamøte om eHelse ble filmet og publisert her; http://blip.tv/helsedata

Det har vært en utfordring å få deltakere til å stille med innlegg på planlagte temamøter det siste halvåret, noe som kan skyldes forvaltningens vanskelige situasjon etter terrorangrepet 22.7.

Studieturen i 2011 var planlagt å gå til Brussel og Firenze i oktober, men måtte avlyses på grunn av manglende påmelding. Det er usikkert hva årsaken til den manglende interessen var, men det avtroppende styret anbefaler at medlemmene trekkes inn i planleggingen av neste studietur, slik at man har en registrert forhåndsinteresse før det brukes for mye tid og ressurser på planleggingen.

Fyrlyktprisen ble delt ut i forbindelse med NOKIOS 2011 i Trondheim. Statens kartverk fikk Fyrlyktprisen 2011 for sin tjeneste Seeiendom.no (www.seeiendom.no).

UDI/ Effektprogrammet og Bergen kommune/ Elektronisk førstevalg delte andreplassen.
Siden det tidligere vandretroféet var blitt skadet, var det laget en plakett som vinneren fikk til odel og eie. I tillegg fikk alle tre diplom med juryens begrunnelse. Alle de tre vinnerne holdt svært gode presentasjoner av sine prosjekter/løsninger i forbindelse med konferansemiddagen. Plakett og diplomer ble delt ut under konferansemiddagen.

Seniormedlemsskap
Det er kommet inn forslag fra Jorunn Woldstad, tidligere JD og UD, om å åpne for seniormedlemsskap for personer som går av med pensjon. Styret støtter forslaget. Forslaget krever vedtektsendringer, og vil bli tatt opp på årsmøte 2012

Navneendring
Styret foreslår å endre forumets navn slik at det kommer tydeligere fram at det omfatter hele forvaltningen, både stat og kommune. Forslaget krever vedtektsendringer som blir fremmet på årsmøtet.

Resultater fra spørreundersøkelsen med forslag til tiltak presenteres på årsmøtet.

Vedtektsendringer
Det foreslås vedtektsendringer vedrørende
– Navn på forumet
– Seniormedlemsskap.

Navn
Styret foreslår å bytte navn på forumet slik at det er tydelig at det gjelder hele offentlig sektor, stat og kommune.

Det stemmes over 3 forslag
1 Forumet beholder sitt nåværende navn Statens dataforum
2 Forumet skifter navn til Offentlig sektors IT-forum
3 Forumet skifter navn til IT-forum for offentlig sektor

Dersom alternativ 2 eller 3 velges, stemmes det over ny forkortelse og domenenavn:
1 OFFIT
2 OSIT
Vedtektene endres alle steder der navnet forekommer.

Seniormedlemsskap
Seniormedlemsskap krever endringer i vedtektenes §3. Foreslått tillegg er understreket.

Ǥ 3 MEDLEMSKAP
Følgende virksomheter kan være medlemmer av Statens Dataforum:
– statlige, kommunale og fylkeskommunale virksomheter
– offentlig godkjente undervisningsinstitusjoner som underviser i informasjonsteknologi som egen studieretning
– forskningsinstitutter innen informasjonsteknologi
Styret kan, etter søknad, godkjenne statlige, kommunale og fylkeskommunale AS, AL, stiftelser,
særlovselskaper m.v. som medlemmer ut fra virksomhetens tilknytningsform og formål.
Institusjonen meddeler styret hvem som til enhver tid er institusjonens kontaktperson.
Styret kan, etter søknad, godkjenne personlig medlemsskap for personer som er gått av med pensjon eller trygd fra en av forumets medlemsvirksomheter. Personlige medlemmer har fulle rettigheter til deltakelse og verv i forumet. Personlige medlemmer betaler en årskontingent på 1/10 av årskontingenten for medlemsvirksomheter.
Medlemskapet er til enhver tid betinget av at medlemskontingent er betalt.»

I tillegg endres siste setning til
«Medlemskap er til enhver tid betinget av at medlemskontingent er betalt».

7. Valg av styre
8. Valg av revisor
9. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteen presenterer sine forslag på møtet. Det stemmes over hvert forslag.

Budsjett 2012
Det foreslås at medlemskontingenten settes opp fra kr 2.500,00 til kr 3.000,00.

Styret foreslår følgende budsjett for 2012 (Regnskapsposter forrige periode i parentes):
Styrets møter inkl. årsmøte kr 8.000,00 (6.177,00)
Studietur kr 0 (4.500,00 avlysningsgebyr)
Fyrlyktprisen 2011 kr 30.000,00 (26.958,50)
NOKIOS kr 20.000,00 (18.688,00)
Temamøter kr 15.000,00 (8.257,00)
Sekretariat/adm kr 60.000,00 (87.662,00)
Hjemmeside Internet, domene, drift kr 45.000,00 (60.435,00 inkl. utvikling)
Bankomkostninger kr 1.500,00 (1.406,00)
SUM utgifter kr 179.500,00

Inntekter
Medlemskontingent 2011 kr 180.000,00 (150.000,00)
Renter kr 500,00 (453,67)
SUM inntekter kr 180.500,00

Det forutsettes at en studietur ikke skal belaste forumets resultat.

revisjonsberetning_2010

Kommentarer er stengt.