Årsmøteprotokoll 2009

Dagsorden:

 1. Konstituering av årsmøtet
  – valg av dirigent
  – valg av referent
  – valg av protokollunderskrivere
  – godkjenning av dagsorden
 2. Årsberetning for perioden 2008-2009
 3. Resultat-regnskap for 2008-2009
 4. Revisjonsberetning fra revisor 2008-2009
 5. Valg av styre
 6. Valg av revisor
 7. Valg av medlemmer til valgkomiteen
 8. Forslag til budsjett for styreperioden 2009-2010
 9. Handlingsplan for perioden 2009-2010

1. Konstituering av årsmøtet
Leder i Statens Dataforum, Øystein Johannessen, ønsket velkommen til årsmøtet.

Det var ingen innsigelser eller merknader til innkallingen av årsmøtet.
– Øystein Johannessen, ble valgt til dirigent.
– Ellen Sandberg, sekretær i Statens Dataforum, ble valgt til referent
– Hilde Kristin Storvig, Brønnøysundregistrene og Ingrid Nordli, Norges forskningsråd, ble valgt til protokollunderskrivere
– Dagsorden ble godkjent.

2. Årsberetning for perioden 2008-2009
Leder Øystein Johannessen la fram årsberetningen.  I løpet av perioden har vi mistet noen medlemmer.  Styret har bare avholdt 1 temamøte i løpet av perioden.  Studietur til India ble gjennomført mars 2009 med 12 deltakere.  Noen årsmøtedeltakere kommenterte at det har vært få aktivitetstilbud til medlemmene.  SDF bør løfte seg etter håret og få til mer aktivitet.  For øvrig ble årsberetningen tatt til etterretning.

3. Resultatregnskap for 2008-2009
kan gå inn i driftsutgiftene for den kommende styreperioden.  Årsmøtet godkjente dette.

Det ble kommentert av årsmøtedeltakerne at det er brukt en del penger, men det har blitt brukt lite på medlemmene.  Aktiviteten / tilbudet til medlemmene bør gå noe opp.  Beholdning pr 31.08.09 er på kr 232.812,-.  Regnskapet ble godkjent.

4. Revisjonsberetning fra revisor 2008-2009
Revisjonsberetningen fra revisor ble tatt til etterretning.

5.  Valg av styre
Valgkomiteens innstilling til styre for 2009-2010 med følgende sammensetning ble presentert:

Leder:   Avdelingsdirektør Øystein Johannessen, Kunnskapsdepartementet
Nestleder:  (Styret konstituerer seg selv med nestleder)
Styremedlemmer:

Seniorrådgiver Harald Jørgensen, Helsedirektoratet
Seniorrådgiver Lars van Marion, Fornyings- og administrasjonsdep.
IKT-direktør Odd Ingebretsen, Mattilsynet
Seniorrådgiver Olav Skarsbø, Direktoratet for forvaltning og IKT
Professor John Krogstie, NTNU

Varamedlemmer:
Senioringeniør/IKT-leder Merete Varpe, Fylkesmannen i Aust-Agder
IKT-koordinator Karianne Thun, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Leder og øvrige styremedlemmer ble valgt uten innsigelser eller motkandidater.
Vedtatt ved akklamasjon.

6. Valg av revisor
Seniorrådgiver Olav H. Tjugen, Departementenes servicesenter, ble gjenvalgt som revisor.

7. Valg av medlemmer til valgkomiteen
Styret la fram forslag til følgende valgkomite:
Avdelingsdirektør IT Wilhelm Friis-Baastad, Norges forskningsråd
Seniorrådgiver Ole-Gunnar Drabløs, Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Rådgiver Helge Rager Furuseth, Landbruks- og matdepartementet

Vedtak:  Enstemmig vedtatt.

8. Forslag til budsjett for styreperioden 2009-2010
Leder Øystein Johannessen presenterte budsjettet.  Budsjettet ble godkjent og vedtatt.

9. Handlingsplan for styreperioden 2009-2010
Øystein Johannessen la fram handlingsplanen for kommende periode. Han kommenterte innspill fra årsmøtet om lavt aktivitetsnivå og sa at styret skal jobbe med å øke aktivitetsnivået.  Deretter ble handlingsplanen vedtatt av årsmøtet.

Oslo, oktober 2009
Hilde Kristin Storvig
(sign.)

Ingrid Nordli
(sign.)

Kommentarer er stengt.