Årsmøteprotokoll 2008

Protokoll fra årsmøte i SDF torsdag 27. november 2008.

Dagsorden:

 1. Konstituering av årsmøtet
  • valg av dirigent
  • valg av referent
  • valg av protokollunderskrivere
  • godkjenning av dagsorden
 2. Årsberetning for perioden 2007-2008
 3. Resultat-regnskap for 2007-2008
 4. Revisjonsberetning fra revisor 2007-2008
 5. Forslag til vedtektsendringer
 6. Valg av styre
 7. Valg av revisor
 8. Valg av medlemmer til valgkomiteen
 9. Forslag til budsjett for styreperioden 2008-2009
 10. Handlingsplan for perioden 2008-2009

1. Konstituering av årsmøtet
Fungerende leder i Statens Dataforum, Øystein Johannessen, ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen innsigelser eller merknader til innkallingen av årsmøtet.

 • Øystein Johannessen, fungerende leder i Statens Dataforum, ble valgt til dirigent.
 • Ellen Sandberg, sekretær i Statens Dataforum, ble valgt til referent
 • Mona Fredriksen, Stortingets administrasjon og Lars van Marion, Fornyings- og administrasjonsdepartementet , ble valgt til protokollunderskrivere
 • Dagsorden ble godkjent.

2. Årsberetning for perioden 2007-2008
Fungerende leder Øystein Johannessen la fram årsberetningen og kommenterte denne. I løpet av perioden har vi mistet en del medlemmer. Styret har bare avholdt 1 temamøte i løpet av perioden. Studietur til Madrid og Barcelona i Spania er gjennomført og ble avviklet i januar 2008. Årsberetningen ble tatt til etterretning.

3. Resultatregnskap for 2007-2008
Regnskapet for perioden ble kommentert av fungerende leder Øystein Johannessen. Sekretatriatsutgiftene har vært noe dyrere, den nye Internettløsningen har også kostet en del. Inntektene fra medlemskontingentene har gått ned pga lavere medlemstall. Studieturen ble noe dyrere enn beregnet. Resultatet er et underskudd på kr 142.576,83. Beholdning pr 01.10.2008 er på kr 136.068,87. Regnskapet ble godkjent.

4. Revisjonsberetning fra revisor 2007-2008
Revisjonsberetningen fra revisor ble tatt til etterretning.

5. Forslag til vedtektsendringer
Fungerende leder Øystein Johannessen la fram og gjennomgikk styrets forslag til vedtektsendringer. IKT-leder hos Fylkesmannen i Vest-Agder, Asbjørn Raschs forslag til vedtektsendringer ble presentert og styret støtter disse. Alle forslagene ble vedtatt.

6. Valg av styre
Valgkomiteens innstilling til styre for 2008-2009 med følgende sammensetning ble presentert:

Leder: Avdelingsdirektør Øystein Johannessen, Kunnskapsdepartementet
Nestleder: (Styret konstituerer seg selv med nestleder)

Styremedlemmer:
Seniorrådgiver Harald Jørgensen, Helsedirektoratet
Seniorrådgiver Lars van Marion, Fornyings- og administrasjonsdep.
Avdelingsdirektør/IKT-sjef Ingvil Hovig, Utenriksdepartementet
Avdelingsdirektør Wilhelm Friis-Baastad, Norges Forskningsråd
IKT-direktør Odd Ingebretsen, Mattilsynet

Varamedlemmer:
Avdelingsdirektør Truls Bjørvig, Miljøverndepartementet
Seniorrådgiver Olav Skarsbø, Direktoratet for forvaltning og IKT

Fungerende leder Øystein Johannessen la fram sine tanker og vyer om SDFs nytteverdi framover. Han ser på temamøter, studietur og Fyrlyktprisen som viktige oppgaver for styret. Han ønsker å profesjonalisere styret. Leder og øvrige styremedlemmer ble valgt uten innsigelser eller motkandidater. Vedtatt ved akklamasjon.

7. Valg av revisor
Seniorrådgiver Olav H. Tjugen, Departementenes servicesenter, ble enstemmig gjenvalgt som revisor.

8. Valg av medlemmer til valgkomiteen
Styret la fram forslag til følgende valgkomite:
Avdelingsdirektør Guri Verne, DIFI
IT-sjef Stein Turtumøygard, Bioforsk
Seniorrådgiver Ole-Gunnar Drabløs, Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

9. Forslag til budsjett for styreperioden 2008-2009
Fungerende leder Øystein Johannessen presenterte budsjettet. Det ble spurt om utgiftene til sekretariatet. Forskjellene begrunnes med at styret mener de er for høye og styreleder skal forhandle med DSS og forsøke å få satt disse noe ned. I tillegg vil styret be om refusjon for lang sykeperiode. Budsjettet ble deretter godkjent og vedtatt.

10. Handlingsplan for styreperioden 2008-2009
Fungerende leder Øystein Johannessen presenterte handlingsplanen for kommende periode. Det er fortsatt behov for fora og møtesteder for de grupper vi retter oss mot. SDF kan for eksempel presentere rapporter på temamøter, presentere DIFI og hva det står for m.v. Handlingsplanen ble vedtatt av årsmøtet.

Kommentarer er stengt.