Vedtekter

§ 1 FORMÅL
Offentlig sektors dataforum skal være et kontaktledd som fremmer utveksling av kunnskaper, erfaringer og synspunkter mellom medlemsinstitusjonene på områder som vedrører informasjons- og kommunikasjonsteknologi i offentlig virksomhet. Det skal spesielt legges vekt på å bidra til å stimulere, øke forståelse for og utbre kjennskap til:

 • regjeringens politikk på området
 • resultater, praktiske metoder og hjelpemidler
 • kunnskapsdannelse- og deling

§ 2 ORGANISASJONSMESSIG STILLING OG LEDELSE
Endringer i disse vedtekter skal vedtas på årsmøtet. Årsmøtet er det høyeste organ i Offentlig sektors dataforum.
Innkalling til årsmøtet skal sendes ut minst 14 dager på forhånd og skal inneholde bl.a.:

 • en kort beretning om virksomheten siste år
 • regnskap og budsjett
 • valgkomiteens innstilling
 • eventuelle forslag til vedtak

Forslag til vedtak må være innsendt senest 1 uke før årsmøtet.

På årsmøtet har hver medlemsinstitusjon 1 stemme.
Offentlig sektors dataforum ledes av et styre som velges blant representanter for medlemsinstitusjonene og skal bestå av:

 • leder
 • nestleder
 • 4 styremedlemmer
 • 2 varamedlemmer

Valgene skjer for en periode på ett år. Alle styremedlemmer velges på årsmøte med alminnelig flertall. Leder velges særskilt. For øvrig konstituerer styret seg selv med nestleder. Valgkomiteen skal bestå av siste avgåtte leder i Offentlig sektors dataforum, dersom vedkommende ikke fortsetter i styret, samt to medlemmer som velges av årsmøtet.
Årsmøtet velger også revisor.

§ 3 MEDLEMSKAP
Følgende virksomheter kan være medlemmer av Offentlig sektors dataforum:

 • statlige, kommunale og fylkeskommunale virksomheter
 • offentlig godkjente undervisningsinstitusjoner som underviser i informasjonsteknologi som egen studieretning
 • forskningsinstitutter innen informasjonsteknologi

Styret kan, etter søknad, godkjenne statlige, kommunale og fylkeskommunale AS, AL, stiftelser, særlovselskaper m.v. som medlemmer ut fra virksomhetens tilknytningsform og formål.

Institusjonen meddeler styret hvem som til enhver tid er institusjonens kontaktperson.

Styret kan, etter søknad, godkjenne personlig medlemskap for personer som er gått over til pensjon eller annet i en av forumets medlemsvirksomheter. Personlige medlemmer har fulle rettigheter til deltakelse og verv i forumet. Personlige medlemmer betaler en årskontingent på 1/10 av årskontingenten for medlemsvirksomheter.

Medlemskap er til enhver tid betinget av at medlemskontingent er betalt.

§ 4 ARBEIDSMÅTEN
Årsmøtet avholdes èn gang hvert år. I tillegg skal styret arrangere møter og andre aktiviteter som faller inn under Offentlig sektors dataforums formål.

Aktivitetene skal gjøres kjent for alle medlemmene ved skriftlig informasjon.

§ 5 ØKONOMI OG RESSURSER
Offentlig sektors dataforums utgifter til aktivitetene kan dekkes gjennom medlemskontingent, evt. kurs- og konferanseavgifter.

Det gis ikke honorar for møter eller vanlig arbeid i Offentlig sektors dataforum. For spesielle oppdrag kan det betales honorar.

Årsmøtet fastsetter kontingent for medlemskap i Offentlig sektors dataforum.

Det skal utarbeides budsjett for Offentlig sektors dataforum. Budsjett og regnskap skal godkjennes av årsmøtet.

§ 6 OPPLØSNING AV FORUMET

Forumets oppløsning vedtas på ordinært årsmøte og med minst 2/3-dels flertall av de fremmøtte, men må godkjennes med minst 2/3-dels flertall av de fremmøtte på et påfølgende ekstraordinært årsmøte, som innkalles snarest mulig. Foreningens eventuelle midler skal tilfalle formål som mest mulig samsvarer med foreningens formål etter årsmøtets nærmere vedtak.

…………………………………………………………………………….

Endringer vedtatt på årsmøtene 18. mars 1998, 5. mai 2005, 29. september 2005, 27. november 2008, 6. mars 2012, 24. mars 2015 og 24. april 2017

Kommentarer er stengt.